Ostatní publikace vydané vydavatelstvím FORTprint
Většina publikací byla vydána nákladem autorů.

Zde uvedené ceny jsou doporučené prodejní pro koncového zákazníka. Při koupi 4 a více výtisků získáte slevu 10 %, při koupi 7 a více výtisků pak slevu 20 %.

Lukáš DULÍČEK - Východočeši pod císařským praporem - C. a k. pěší pluk č.18 v 1.světové válce

Úvod

Předkládaná publikace se zabývá dějinami jedné z českých jednotek rakousko-uherské armády v první světové válce. Konkrétně se jedná o pěší pluk, který tehdy nesl pořadové číslo 18. Označení „český“ má v případě pěšího pluku č. 18 hned dvojí význam, a to jednak teritoriální, jednak národnostní. Pluk, jehož velitelství sídlilo v Hradci Králové, byl totiž po celou válku doplňován zejména vojáky pocházejícími z východních Čech, kteří byli v převážné většině české národnosti. Tato publikace se zaměřuje přednostně na působení jednotky přímo na frontě, tj. popisuje zejména její operační dějiny. To znamená, že zde bude kladen důraz na sledování přesunů jednotek, jednotlivé bitvy, souhrnné výkazy ztrát apod., méně pozornosti už pak bude věnováno osobním prožitkům vojáků. Je tomu tak proto, že psychologizujících příspěvků k tématu Velké války máme již spoustu (a stále přibývají), zatímco důkladné faktografické práce operačního charakteru jsou mnohem vzácnější. Kvůli tomu nám tak často chybí kontext, do kterého lze osudy konkrétních účastníků války zasadit. Volba operačního zaměření práce ale zdaleka nevyplývá z toho, že by nebyl k dispozici bohatý materiál, pokud jde o osobní vzpomínky vojáků pluku. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Avšak přesto jsem se z výše uvedených příčin rozhodl využít tzv. egodokumenty v této práci jen v nezbytné míře obohacující její operační pojetí.

Jasné koncepční vymezení tématu práce umožnilo jeho uchopení v plné šíři. Čtenář tak bude v chronologickém pořádku seznámen s válečnými osudy jednotky od červencové mobilizace roku 1914 až do demobilizace vojáků po vzniku samostatného Československa. Budou vylíčeny nejen dějiny hlavního svazku pluku, ale také obou odloučených, tzv. detašovaných praporů, které po značnou část války působily samostatně a nezávisle na zbytku pluku. Popisovat dějiny celého pěšího pluku č. 18 díky tomu fakticky znamená sledovat paralelně osudy tří navzájem nezávislých jednotek, což se zákonitě muselo projevit i na struktuře práce.

Rozsah: 236 stran A5, cca 230 fotografií a výkresů, z části barevných.

Doporučená prodejní cena 295 Kč

Josef DURČÁK, Martin HEJDA, Miloslav RUCKI - Opevnění IV. sboru, část 4. Tvrze Šibenice a Orlík

Úvod

Vážený čtenáři, tato knížka navazuje na publikaci o smolkovské tvrzi (3. část Opevnění IV. sboru – Smolkov), která byla první stavbou tohoto druhu u nás. Je především zaměřena na popis poslední rozestavěné tvrze „Šibenice“ západně od Opavy, kde se do konce září 1938 podařilo uskutečnit j en menší část plánovaných prací. Vzhledem k tomu, že u tvrze „Smolkov“ již byla podrobně popsána konstrukce staveb, technických zařízení a jednotlivé druhy výzbroje, omezíme se v této oblasti na rozdíly, které vyplynuly z různých zlepšení a konstrukčních úprav vzniklých v průběhu dvouleté výstavby pohraničního opevnění. Kromě popisu základních plánů tvrze je také rozebrán postup stavebních prací, o kterých se v archivech nachází dostatek dokumentů. Popis „Šibenice“ zahrnuje i dva samostatné pěchotní sruby na levém křídle tvrze, které stavitelská firma budovala v rámci výstavby tvrze. Tyto sruby jsou dnes jen jednou z mála připomínek tehdejší výstavby, protože po stavbě vlastní tvrze se v terénu zachovaly jen drobné detaily. Místo obsáhlého textu je větší část popisu věnována plánům a výkresům jednotlivých objektů, doplněných o několik vzácných dobových fotografií. Zařazeny jsou také fotografie ze začátku 70. let minulého století, které dokumentují stav povrchu tvrze před likvidací pozůstatků stavebních prací. Pozornost je věnována i stavu prací po jejich zastavení koncem září 1938, které vyvrací některé fámy a pověsti, které se vytrvale udržují mezi obyvateli okolních obcí. Snahou autorů je především předat čtenářům všechny informace, které se jim dosud podařilo shromáždit při dlouhodobém studiu pohraničního opevnění. Proto jsou v knížce zařazeny i méně kvalitní a dosud nepublikované amatérské fotografie, které však mají značnou vypovídací hodnotu a vhodně doplňují popisované události.

O tvrzi „Orel“ se v archivech zachovalo jen několik plánů a taktických úvah, jejichž další rozpracování bylo po odložení její výstavby přerušeno. Prezentovány jsou proto jen základní taktické záměry výstavby doplněné o rozhodnutí, které vyplynuly z nutnosti zajistit tento prostor proti možnému útoku nepřítele. I v této části převažují původní plány a výkresy. V publikaci se rovněž zmiňujeme o plánech na výstavbu dalších tvrzí a individuálních dělostřeleckých srubů na západ od Šibenice až po hlavní hřeben Jeseníků, které se však ze známých důvodů rovněž nedočkaly realizace. V pojednání o tvrzi Smolkov došlo z různých důvodů k některým nepřesnostem, které v závěru knihy chceme objasnit. Chceme se rovněž se čtenáři podělit o nové informace, které byly získány při dalším studiu archivních materiálů. Tím bude na základě současných znalostí uzavřena kapitola o výstavbě dělostřeleckých tvrzí v prostoru IV. sboru.

Svými připomínkami, materiály a zajímavými fotografiemi k sestavení tohoto dílu především přispěli pánové Ing. Jiří Klos, Michal Varyš, Ing. Jaromír Breuer a další, kterým autoři děkují.

Rozsah: 192 stran A5, cca 170 fotografií a výkresů, z části barevné.

Doporučená prodejní cena 230 Kč

Josef DURČÁK, Martin HEJDA, Miloslav RUCKI - Opevnění IV. sboru, část 3. Tvrz Smolkov

Úvod

Vážený čtenáři, před napsáním dalšího pokračování „Pohraničního opevnění IV. sboru“ se autoři zamýšleli nad tím, jaké neotřelé téma dát této knížce do vínku. V dosud vydaných publikacích pojednávajících o výstavbě předválečného opevnění již byla vyčerpána podstatná část informací, takže většina obeznámených čtenářů přijímá nové knížky s málo skrývanou nedůvěrou. Neustále se prý v nich opakují chronicky známé údaje a fotografie, které zájemcům o československé fortifikační stavby nepřinášejí nic nového. Zamysleli jsme se proto nad touto skutečností a našli určitou mezeru mezi dosud vydanými knížkami. Takovou skutečností je totiž zajímavé seskupení dělostřeleckých tvrzí ve Slezsku mezi Hlučínem a Velkými Heralticemi za Opavou, na kterém je možné ukázat několikaletý vývoj v projektování a výstavbě těchto nejdůležitějších pevnostních zařízení.

Výstavba tvrze nad osadou Smolkov nedaleko Háje ve Slezsku byla zahájena krátce po rozhodnutí o postavení stálého opevnění na severní hranici s nacistickým Německem a v září 1938, kdy byly opevňovací práce přerušeny, byla před dokončením. Byl to vlastně prototyp dělostřelecké tvrze, kde z nedostatku vlastních zkušeností se projektování v mnoha případech provádělo podle francouzských vzorů uplatněných na jejich Maginotově linii. Ve srovnání s ostatními tvrzemi byla v okamžiku přerušení prací také nejlépe vybavenou. Kniha se zde snaží objasnit i některé stavební postupy, které byly v dosavadní literatuře často opomíjeny.

Čtenáře však musíme upozornit, že publikace je určena především zájemcům z okolí Bohumína, Ostravy a Opavy, kteří v hojném počtu navštěvují zdejší muzea pohraničního opevnění. Jedná se většinou o mladé lidi, kterým chybí základní informace o těchto vojenských zařízeních budovaných na obranu proti útočným záměrům okolních států. Kniha je proto psána spíše populárním způsobem a nemůže v ní chybět řada základních údajů, které se opakují i v jiných publikacích o našem předválečném pohraničním opevnění. To může v řadách informovaných „bunkrologů“ vzbudit určité zklamání a kritické připomínky, které jsme již zaznamenali po vydání předcházejících dílů naší edice. Ti většinou sledují příslušné materiály na internetových stránkách, kde jsou často zveřejňovány nejnovější výsledky bádání v dnes již přístupných archivech. Nicméně i pro ně je zde uvedena řada nových a detailních informací, které spolu s dosud nepublikovanými fotografiemi mohou rozšířit jejich dosavadní znalosti.

Kolektiv autorů se v předkládané publikaci snaží o vyváženost jednotlivých částí tak, aby zaujaly široký okruh čtenářů, kterým přejeme příjemné chvíle strávené nad „studiem“ nedávné a dnes již často zapomínané historie našeho regionu. Pro rozšíření a doplnění zde uváděných informací doporučujeme i předcházející díly této edice, na které publikace volně navazuje.

Rozsah: 224 stran A5, cca 190 fotografií a výkresů, částečně barevných.

Doporučená prodejní cena 250 Kč
VYPRODÁNO!

Petr Voborník - Hraniční orientační sloupy Č.S.R.

Dnes bychom je jen marně hledali v jejich originální a úplné podobě na našich hraničních přechodech. Ve své době představovaly symbol samostatné československé státnosti, fascinovaly svou věcností, s jakou plnily svou funkci hraničního značení a současně odrážely vkusnost prvorepublikové československé architektury.

Mnozí z nás je mají ve své paměti v souvislosti s Mnichovskými událostmi, kdy jako první se staly němými svědky obsazování československého pohraničí. Ve své době odolávaly všem rozmarům divoké přírody a bez ohledu na klimatické podmínky se pyšně tyčily k nebesům. Doba, v níž plnily svou hlavní funkci, však byla příliš neúprosná, a tak jim byl vyměřen jen krátký čas jejich pomyslného života.

Do paměti tak zůstávají vryty dobové snímky, na nichž nacisté a čeští Němci s fanatickým nasazením tyto hraniční sloupy vyvracejí, či záběry sloupů ponížených ve své důstojnosti mechanickým poškozením nebo přemalováním barvami. Takto byly hraniční orientační sloupy systematicky ničeny po celém obvodu tehdejší československé státní hranice a mnohdy končily za hranicemi našeho státu jako smutné trofeje aktérů nastalých událostí.

Přesto se s těmito „pomníky doby“ můžeme ojediněle setkat, ať již v jejich dochované, neúplné podobě či ve věrné kopii, zhotovené úsilím nadšenců a milovníků historie.

I přes všechny tyto skutečnosti byl vždy původ a vznik hraničních orientačních sloupů obestřen jistým tajemstvím nebo chceme-li skrýván prostým mlčením.

Smyslem této publikace není jen opakovat notoricky známá fakta, týkající se jejich smutného konce, ale věnovat se naopak oněm bílým místům, která jsou spojena s vývojem a vznikem hraničních orientačních sloupů. Pokusíme se odpovědět na otázky: Kde se vzala myšlenka osadit československou hranici symboly státu? Byl výběr podoby sloupu tak samozřejmý nebo mu cosi předcházelo? A jak vlastně probíhala jejich výroba a samotné rozmístění? Učiněná zjištění se následně pokusíme zasadit do kontextu dějinných událostí, které posléze vyvrcholily v zánik první Československé republiky a postupný konec hraničních orientačních sloupů, jako neodmyslitelného prvku a součásti hraničního značení.

Při hledání odpovědí na výše položené otázky budeme vycházet ze skutečností, které vyplývají z dobových archiválií. Tyto se pokusíme vhodně doplnit obrazovou přílohou k některým z nich, případně doložit výsledky vlastního šetření provedeného přímo v terénu.

Rozsah: 160 stran A5, cca 150 fotografií a výkresů, celobarevná

Doporučená prodejní cena 230 Kč

Jaroslav Beneš - Střípky z dějin Finanční stráže v Lužických horách

Předkládaná publikace si v žádném případě neklade za cíl komplexně osvětlit a zhodnotit historii finanční stráže v Lužických horách. Naopak, kniha představuje vlastně jen základní souhrn informací k finanční stráži v Lužických horách. Studium historie finanční stráže v Lužických horách je obtížné nejen z důvodu praktické neexistence potřebné literatury, ale i z pohledu naprosté torzovitosti a roztříštěnosti archivních pramenů. I proto předkládaná monografie je především shrnutím stávajících znalostí a vědomostí. Je vidět, že informace v ní obsažené k jednotlivým dějinným úsekům jsou nevyvážené. Zatímco k přelomovým letům 1938 či 1945 je našich znalostí relativní dostatek, k období klidu, například k ustáleným letům první republiky, je v současnosti informací velmi málo. Také fotografického materiálu se podařilo shromáždit k určitým událostem a oddělením finanční stráže relativně dostatek, přičemž ale existují na druhou stranu i oddělení, ke kterým je obrazového materiálu zatím velmi málo.

Rozsah: 188 stran A5, cca 180 fotografií, vlepena barevná A4

Doporučená prodejní cena 230 Kč

Jaroslav Beneš - Finanční stráž Slovenské republiky 1939-1945

Historie sboru finanční stráže, i když z dějinného hlediska nedávná, je dnes z velké části zapomenuta. Sbor finanční stráže vznikl v habsburské monarchii v roce 1843, fungoval v období meziválečné Československé republiky, za Slovenského státu1, částečně i v Protektorátu Čechy a Morava a zlikvidován byl až roku 1949. Z hlediska poznání historie finanční stráže je nejhorší situace právě v období Slovenského státu. O finanční stráži Slovenského státu doposud nevyšla ani jedna ucelená studie či monografie. Pouze šestileté fungování finanční stráže Slovenského státu je sice jen malým dílkem ve více jak stoleté historii sboru, ale bez pochyb patří do jeho historie.

Rozsah: 192 stran A5, cca 130 fotografií (8 barevných stran)

Doporučená prodejní cena 230 Kč

Jaroslav Beneš - Celní úřad v Horní Světlé a rok 1938

Brožura přináší články, které se vztahují k boji o československý celní úřad v Horní Světlé v Lužických horách. Celní úřad byl přepaden sudetoněmeckým freikorpsem dne 22. září 1938. Brožura obsahuje mimo jiné i vzpomínky přímých účastníků boje a dobové snímky z hraničního přechodu do Waltersdorfu.

Poslední článek brožury popisuje vznik a výstavbu pomníku čs. hraničářů na hraničním přechodu, kterou uskutečnila Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav. Brožura obsahuje černobílé i barvené snímky z výstavby pomníku a ze slavnostního odhalení.

Rozsah: 40 stran A5, cca 40 fotografií (14 barevných)

Doporučená prodejní cena 80 Kč
VYPRODÁNO!

kolektiv autorů - Legionáři v boji za vznik Československa - Legionáři okresu Trutnov

Sborník příspěvků kolektivu autorů navazující na celou řadu obdobných publikací o legionářích z jednotlivých okresů České republiky. Publikace se věnuje charakteristice domácího a zahraničního politického odboje během 1. světové války, představuje jednotlivé legie, legionářské stejnokroje a zbraně. Rozsáhlá pozornost je v publikaci věnována legionářským organizacím, pomníkům, tradicím a problematice legionářů v obecních kronikách. Připomenuty jsou i tři významné legionářské osobnosti z regionu - Otto Gutfreund, Jindřich Bém a František Rejchrt. Významnou část publikace představuje zveřejněný seznam legionářů z okresu Trutnov a katalog k výstavě Legionáři Trutnovska v boji za vznik Československa v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově.

Rozsah: 184 stran A5, cca 170 fotografií (50 barevných)

Doporučená prodejní cena 230 Kč
VYPRODÁNO!

Tomáš Herajt - Historie policie v letech 1918-1945 - Policejní ředitelství v Plzni

Vážení a milí čtenáři!

Žijeme v rušném a uspěchaném čase, kdy vše kolem nás vře klokotajícím děním a naplňuje náš dnešek. Díváme se dopředu, spřádáme plány, definujeme si cíle. Zaklínáme se všestranným rozvojem, myslíme na kariéru. Chvíle klidu, tichého soustředění jsou až příliš křehkým snem v ovzduší spěchu, dialogů, nebezpečí ekologických katastrof, válečných konfliktů a kriminality.

Kdo má trpělivost zastavit se a ohlédnout se zpátky? Zdá se, že minulost je zapomenutá, neopakující se, nepotřebná. Neuvědomujeme se, jakým poučením pro nás může být – snad zdrojem poznání, inspirace a profesní hrdosti, ale i relaxací a odpočinkem. Často je zmiňován výrok filosofa a publicisty Georga Santayana o tom, že „… národ, který se nepoučí ze své minulosti, je odsouzen k tomu, aby si ji znovu prožil“.

A tak máme, kromě „velké“ historie, ještě dějiny jednotlivých oborů lidské činnosti, v jejichž množství není příliš zastoupena problematika bezpečnostních sborů.

Publikace, kterou dostáváte do ruky je věnována historii policejního ředitelství Plzeň v letech 1918-1945. Zcela určitě vyplňuje místo na naší historické scéně. Vychází z neuvěřitelného množství pramenů a vytváří tak obrázek o historii a činnosti bezpečnostních orgánů v centru západních Čech.

Přeji čtenářům co nejpříjemnější a poučný zážitek, který je možný s touto publikací strávit.

Text je doplněn zhruba 270 dobovými fotografiemi. Rozsah 324 stran, pevná vazba.

Doporučená prodejní cena 385 Kč

kolektiv autorů - Opevnění IV. sboru - Část 2 - Bohumínský stavební podúsek

Úvod

O československém předválečném pohraničním opevnění byla v posledních dvaceti letech napsána řada článků a publikací, které o něm téměř vyčerpaly všechny dostupné údaje a informace. K napsání této knížky však vedlo autory několik objektivních skutečností. Jde především o unikátnost pevnostních staveb v okolí Bohumína, které nemají v jiných místech československého pohraničí obdoby. Byly to svého druhu první stavby, které se bez větších zkušeností začaly v předmnichovské ČSR budovat. Nepřekvapuje proto, že se před zahájením výstavby opevnění pozornost vojenských projektantů obrátila k tehdy spojenecké Francii, která od konce dvacátých let minulého století důkladně opevňovala hranici s Německem a později i s Itálií. Získané poznatky z několika návštěv našich vojenských specialistů ve Francii a také působení francouzských poradců při projektování prvních pevnostních staveb zanechala výrazné stopy na jejich konstrukci. Hlavním nepřítelem čsl. vojenských štábů byl nedostatek času a proto postupné uplatňování vlastních představ a zkušeností ověřených na prvních stavbách se projevily až na dalších stavebních úsecích zadávaných v následujících letech.

Bohumínský stavební podúsek byl prvním, který se od roku 1935 začal realizovat. Zdejší „pevnosti“ se proto svým vzhledem velmi podobají francouzským vzorům. Při hledání vhodné výzbroje a výstroje se však již zde projevily konstrukční schopnosti i konkurenční boj našich zbrojovek, které se v maximální míře snažily získat podíl na velmi zajímavých dodávkách pro vojenskou správu. Čerstvě postavené objekty se pak staly místem pokusů a zkoušek různých zbraní a pevnostního zařízení před jejich zavedením do sériové výroby. Zde použité zbraně a ostatní vybavení se však postupně zdokonalovaly a tak se v bohumínském podúseku použité zařízení v mnohém liší od později montovaných prvků. Zkrátka, stavební podúsek kolem Bohumína je značně odlišný od většiny ostatních, což dosud nebylo v příslušné literatuře podrobněji zpracováno. Popis je proto soustředěn na I. stavební podúsek úseku Moravská Ostrava, který zahrnuje objekty MO-S 2 až MO-S 8. Vzhledem k tomu, že tento prostor měly bránit zvláštní elitní jednotky 1. a 2. roty I/4 hraničářského praporu, je pozornost věnována i srubu MO-S 9, který ještě patřil do působnosti 2. roty a stavebně tvořil zajímavý přechod mezi „Francouzy“ u Bohumína a již poněkud upravenými dalšími objekty. Další podrobnosti o opevnění mezi Bohumínem a tvrzí Smolkov můžou zvídaví čtenáři najít v publikaci „Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938“ od J. Durčáka vydanou v roce 2005 AVE CENTRUM Kravaře.

Změna společenského vývoje po roce 1989 usnadnila skupinkám nadšenců v řadě míst našeho pohraničí vytvořit z některých méně poškozených objektů vojenská muzea a skanzeny opevnění, které se těší neustále rostoucímu zájmu veřejnosti. Také v Bohumíně se skupince převážně mladých lidí sdružených do Klubu vojenské historie podařilo vyčistit, vybavit a zpřístupnit unikátní pěchotní srub MO-S 5 u železniční trati vedoucí do sousedního Polska (do roku 1945 Německa). Za 8 let činnosti zde přes řadu potíží hlavně se spodní vodou vznikla muzejní expozice, která je vysoce ceněna odborníky a obdivována rostoucím počtem návštěvníků. Výstavba dálnice, která u zmíněného objektu výrazně změnila charakter okolí, však může zároveň zvýšit zájem o zdejší skanzen. Přes objekt totiž vede odbočka do polských Chalupek a parkoviště u vojenského muzea tak jistě přiláká nové návštěvníky, kteří kromě prohlídky objektu a jeho zařízení budou vyžadovat obsáhlejší publikaci o zdejším opevnění.

Předkládaná publikace je určena především čtenářům a zájemcům ze zdejšího regionu, kteří se v podrobných pláncích a místopisných údajích snáze orientují. Také pasáže o historických souvislostech, které čtenář ze vzdálenějších koutů republiky většinou málo zná a je jimi často udiven, jsou pro zdejší obyvatele velmi zajímavé. Projevilo se to nakonec v ohlasech na nedávno vydaný „Záchytný hák na řece Olši“. Ale i zkušení „bunkrologové“ zde najdou řadu nových a zajímavých informací a také unikátní a dosud nezveřejněné dobové fotografie, které se autorům podařilo shromáždit.

Rozsah: 220 stran, cca 200 fotografií a výkresů (20 barevných).

Doporučená prodejní cena 280 Kč
VYPRODÁNO!

Vladimír Hrubý - Hraničářský prapor 2 „Roty Nazdar“

Tato publikace je pokusem o zpracování osudů jedné z "běžných" pěších jednotek prvorepublikové československé armády, hraničářského praporu 2 "Roty Nazdar", a je zaměřena především na období roku 1938, kdy se psala nejslavnější a zároveň nejsmutnější kapitola historie tohoto praporu.

Nejdříve se seznámíme s kořeny jednotky, které sahají k polním myslivcům rakouské, ale zejména vznikající československé armády, a budeme sledovat první bojové nasazení příslušníků praporu při obraně hranic roku 1919 na východě právě se rodící republiky. Ve zkratce pak poznáme vývoj praporu v období 20. a první polovině 30. let po stránce dislokační, z hlediska jeho složení i po stránce výcvikové. Podrobněji se podíváme na období let 1935 až 1937, tedy na období, kdy prapor prodělával společně s celou československou armádou modernizaci a zároveň prožíval poslední období plnohodnotného "mírového" výcviku. Kniha nám dále přiblíží především průběh nasazení Hraničářského praporu 2 "RN" při očekávané obraně hranic republiky v roce 1938. Deníkovou formou se na stránkách knihy nejprve seznámíme s obdobím "ostrahy hranic" v květnu a červnu.

Nejdetailněji se tato kniha zabývá popisem působení Hraničářského praporu 2 "RN" v době všeobecné mobilizace a branné pohotovosti státu v období od září do listopadu 1938. V druhé půli měsíce září, zejména po vyhlášení všeobecné mobilizace dne 23. září, nám kniha umožní den po dni sledovat dramatický vývoj událostí v takzvaném plukovním úseku "Bedřichov" – později nazývaném úsek "Krkonoše". Seznámíme se též s působením dalších československých jednotek, které byly plukovníkovi pěchoty J. A. Vorlíčkovi, veliteli rozsáhlého obranného úseku v centrálních Krkonoších, na přelomu září a října 1938 podřízeny.

V knize můžeme sledovat překotný vývoj situace během září 1938 a neustálou snahu československého velení o zdokonalování válečné sestavy československých jednotek v centrálních Krkonoších. Od chvíle, kdy vypuklo nacistickým Německem zrežírované povstání stoupenců SdP v pohraničí, přes vzepětí po vyhlášení "ostrahy hranic" a zejména všeobecné mobilizace, až do mnichovského zklamání a vynuceného ústupu z hlavního obranného postavení z hřebenů Krkonoš dne 8. října 1938. Při následném popisu ústupu způsobeného přijetím nechvalně známé dohody čtyř velmocí v Mnichově se již kniha věnuje opět převážně samotnému Hraničářskému praporu 2 "RN", který tvořil jádro sil určených v září 1938 k obraně centrální části Krkonoš.

Poznatky publikované v již vydaných dílech, která se zabývala danou oblastí v inkriminované době, byly v této knize doplněny o další informace zejména z fondů Vojenského ústředního archivu a Národního archivu v Praze. Tyto informace nám mohou pomoci prostřednictvím Hraničářského praporu 2 "RN" lépe poznat nejen naši prvorepublikovou armádu, ale především umožní čtenáři učinit si přesnější představu o vojenské situaci republiky ve sledované oblasti Čech v kritické době přelomu září a října 1938, a to zejména z hlediska struktury velení, nasazených jednotek a možností protitankové obrany (dobově "obrany proti útočné vozbě"). Kniha se však také snaží přiblížit nám samotné československé vojáky. Pokouší se ukázat nejen poctivou práci většiny z nich během přípravy obrany demokratické republiky i odhodlání, s nímž očekávali vypuknutí válečného konfliktu, ale nezastírá také prohřešky některých z nich proti vojenské kázni, ba i zákonům republiky.

Rozsah: 232 stran, cca 180 fotografií a mapek (z části barevných)

Doporučená prodejní cena 235 Kč

Jaroslav Beneš - Stráž obrany státu 1936-1939

Kniha připomíná historii sboru Stráže obrany státu. Historii sice krátkou, ale zato velmi zajímavou a poučnou. Kniha má za cíl osvětlit vznik a utváření Stráže obrany státu, její vnitřní strukturu, fungování a vývoj, ale i její likvidaci. Kniha se v neposlední řadě zabývá i bojovým nasazením Stráže v letech 1938 a 1939. Oficiálně začala druhá světová válka až 1. září 1939, kdy Německo, se svým slovenským spojencem, napadli Polsko. Ale již v roce 1938 bránili naši otcové a dědové se zbraní v ruce naši vlast. Statečně bojovali v řadách stráže za Československou republiku.

Uplynulo již mnoho desítek let od zřízení jednotek Stráže obrany státu a od jejího bojového vystoupení na hranicích republiky. Pamětníků valem ubývá, ale archivní prameny i dobové fotografie podávají i po tak dlouhém čase svědectví o oné pohnuté době, o době odhodlání i o době zrady.

Kniha byla napsána především na základě podrobného studia archivních dokumentů a zaměřuje se na organizaci a vývoj SOS. Vzpomínky pamětníků a popis bojového nasazení stráže je minimalizován. Tím se kniha liší od většiny dosavadních prací o SOS. I když kniha podle svého názvu se zaměřuje na léta 1936-1939, v knize je stručně popsán vývoj Stráže obrany státu ve Slovenském válečném státě a diskuse o znovuobnovení stráže v Československu po roce 1945.

Rozsah: 368 stran, cca 350 fotografií a výkresů (20 barevných), PEVNÁ VAZBA!

Doporučená prodejní cena 390 Kč
VYPRODÁNO!

Jan Juřena, Jakub Mikolášek, Tomáš Pilvousek - „Broumovsko a Trutnovsko“ Obrana republiky ve druhé polovině třicátých let v severovýchodních Čechách

Publikace zachycuje opevnění od Zbečníka po Krkonoše, dokumentuje také ozbrojené složky v oblasti, objekty zvláštních zařízení, plán ničení a události, zejména pak ozbrojené národnostní konflikty, které se v roce 1938 v dané lokalitě udály. Text je doplněn zhruba 200 dobovými i současnými fotografiemi a 20 barevnými mapovými přílohami. Rozsah 288 stran.

Doporučená prodejní cena 280 Kč
VYPRODÁNO!

Jaroslav Beneš, Jindřich Marek - Šluknovská zrada

Jedná se o knížku vzpomínek bývalých příslušníků finanční stráže z inspektorátu Šluknov na rok 1938 a na službu v SOS. Vzpomínky SOSáků doplňují archivní dokumenty. Knížka obsahuje zhruba 45 dobových, převážně nepublikovaných fotografií. Rozsah 60 stran.

Doporučená prodejní cena 110 Kč
VYPRODÁNO!

Miloš Habrnál a kolektiv - „Rupnikova črta“ in druge jugoslovanske utrdbe iz obdobja 1926 - 1941

Rozsáhlá publikace o opevnění bývalé Jugoslávie ve slovinském jazyce. Vychází z 22. svazku edice PEVNOSTI (stále skladem), který byl podstatně rozšířen a doplněn o více jak 100 ilustrací. Rozsah 368 stran, formát A4, vázané.

Doporučená prodejní cena 540 Kč

Jaroslav Beneš - Finanční stráž Československá 1918-1938

Publikace sleduje historii vzniku a vytváření tohoto ozbrojeného sboru v období I. republiky. Text je doplněn dvěmisty dobových fotografií, rozsah 186 stran.

Doporučená prodejní cena 185 Kč

Eduard Stehlík, Ivan Lach - Vlast a čest byly jim dražší nežli život

Kniha obsahující životopisy 102 důstojníků Československé branné moci, absolventů Vysoké válečné školy, padlých v boji za svobodu vlasti v letech 1939-45. Rozsah 256 stran.

Doporučená prodejní cena 185 Kč VYPRODÁNO!

Průvodce - Čs. opevnění Náchodsko

Letecký snímek průběhu openění v okolí Náchoda (od objektu TO N-S 70a po objekt N-S 90), na snímku jsou označeny všechny objekty těžkého a lehkého opevnění, turistické stezky a další turistické zajímavosti. Zadní strana snímku obsahuje informace o přístupných objektech opevnění s řadou barevných fotografií. Text je v češtině a němčině.

Doporučená prodejní cena 28 Kč

Mapa hlavního obranného postavení - 3756 TRUTNOV

Mapa měřítka 1 : 75 000 z roku 1947 s přetiskem průběhu HOP se zakreslením objektů těžkého opevnění a palebných sektorů tvrzového dělostřelectva a minometů samostatných srubů. Formát A2, skládáno.

CDoporučená prodejní cena 17 Kč

Mapa hlavního obranného postavení - 3856 NÁCHOD

Mapa měříkta 1 : 75 000 z roku 1947 s přetiskem průběhu HOP se zakreslením objektů těžkého opevnění a palebných sektorů tvrzového dělostřelectva a minometů samostatných srubů. Formát A2, skládáno.

Doporučená prodejní cena 17 Kč VYPRODÁNO!

Hák Zdeněk - Zázračné zbraně (V 1, V 2 a V 3)

Rozsáhlná publikace zabývající se německými tajnými zbraněmi V 1, V 2 a V 3. Shrnuje všechny dostupné informace týkající se těchto tajných zbraní, mnohé dosud u nás nepublikované, které byly původně vydány v samostatných brožurách. Zvláštní důraz je kladen na speciální stavby pro výrobu, montáž, skladování a odpalování těchto zbraní. Práce je doplněna i řadou údajů z osobního autorova průzkumu těchto zajímavých staveb. Rozsah je 216 stran s velkým množstvím fotografií a výkresů.

Doporučená prodejní cena 125 Kč VYPRODÁNO!

Hák Zdeněk - Kuriózní zbrojní projekty „Třetí říše“

Publikace poskytuje stručný přehled kuriózních zbrojních projektů nacistického Německa z nichž většina zůstakla pouze na papíře. Seznámíte se zde s podivnostmi z oblasti výzbroje pozemní armády (zejména dělostřelecké) a námořnictva (ponorky a lodě). Autor zde popisuje laicky srozumitelně činnost řady zajímavých zařízení. Rozsah 68 stran, 45 fotografií, 40 výkresů a 12 tabulek.

Doporučená prodejní cena 75 Kč VYPRODÁNO!

Hák Zdeněk - Hitlerovo Vlčí doupě, legendy, mýty a skutečnost

Seznamuje s historií, konstrukcí a dalšímy osudu především tzv. Hitlerova Vlčího doupěte, hlavního stanu ve Východním Prusku (dnes Polsku). Část publikace je věnována i ostatním velitelským stanovištím jak A. Hitlera tak jeho nohsledů. Je zde rozebráno i několik mýtů vztahujících se k této oblasti (např. tajemná ponorka, Mazurský kanál atd.). Rozsah publikace 104 stran, 41 fotografií a 36 plánků.

Doporučená prodejní cena 90 Kč VYPRODÁNO!

Aron Lubomír a kolektiv - Československé opevnění 1935 - 1938

Nové opravené vydání publikace, která poprvé vyšla v roce 1990 péčí Okresního muzea Náchod. Kolektivní práce zachycující od dějiných souvislostí, přes konstrukci až po detaily čs. opevnění. Toto nové vydání je zcela přepracováno po grafické stránce a je opraveno v textu tam, kde byly v původním vydání pasáže poplatné době vzniku. Rozsah 200 stran, 141 fotografií a výkresů.

Doporučená prodejní cena 240 Kč VYPRODÁNO!

Kolektiv autorů - Hraničáři pod Luží '38 - sborník příspěvků

Sborník věnovaný příslušníkům armády, finanční stráže a SOS, kteří na podzim 1938 bojovali nevyhlášenou válku v severních Čechách (přepadení celnice v Horní Světlé). Jedna z příloh obsahuje kompletní seznam obětí mnichovské kapitulace a pohraničních bojů v letech 1938-39. Rozsah publikace 128 stran, 72 fotografií a plánků (částečně barevných).

Doporučená prodejní cena 130 Kč VYPRODÁNO!

Hák Zdeněk - „Zmizení“ torpédoborce Eldridge aneb elektromagnetické pole a vojenství, I.a II. část

Publikace na pozadí tzv. „Experimentu Philadelfia“ seznamuje srozumitelně čtenáře s různým využitím elektromagnetického pole ve vojenství. Jsou zde podrobně popsány principy „optické“ a „radarové“ neviditelnosti jak letadel tak lodí, různé typy zapalovačů torpéd a min, ochrana proti nim a řada dalších souvisejících zajímavostí.

Pokračování vysvětlení principů dalších elektromagnetických zbraní, magnetohydrodynamických pohonů apod.

Rozsah I.části 112 stran, 92 fotografií a ilustrací, vazba lepená.

Rozsah II. části 92 stran, 59 fotografií a výkresů.

Doporučená prodejní cena 115 Kč každé části

Hák Zdeněk - Technické zajímavosti našich vodních nádrží a říčních cest

Dvojdílná publikace věnovaná zajímavým vodním stavbám a plánům na řadu dalších na našem území. Pozornost je věnována zejména vodním cestám a využití vodní energie. Rozsah každého dílu je 60 stran formátu A4 s velkým množstvím výkresů a fotografií.

Doporučená prodejní cena 90 Kč každého dílu VYPRODÁNO!


Zde uvedené ceny jsou doporučené prodejní pro koncového zákazníka. Při koupi 4 a více výtisků získáte slevu 10 %, při koupi 7 a více výtisků pak slevu 20 %.