Publikace vydané v edici PEVNOSTI od roku 1990

Zde uvedené ceny jsou doporučené prodejní pro koncového zákazníka. Při koupi 4 a více výtisků získáte slevu 10 %, při koupi 7 a více výtisků pak slevu 20 %.

1. svazek: Kupka Vladimír - Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování

Publikace se zabývá vývojem pevnostních staveb od středověku po I. světovou válku se zvláštním důrazem na fortové pevnosti. Rozsah 40 stran, 20 fotografií, 70 výkresů a náčrtků.


VYPRODÁNO!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 100 Kč

Svazek 2.

2. svazek: Stehlík Eduard - Lexikon tvrzí čs. opevnění z let 1935-1938

Publikace popisuje vyčerpávajícím způsobem projekty a stav výstavby nejmohutnějších pevnostních staveb budovaných v Československu na konci 30. let. Jsou zde poprvé publikovány plány podzemí všech vyprojektovaných tvrzí včetně souhrnu historických údajů o těchto stavbách. Rozsah 72 stran, 50 fotografií, 50 výkresů.

VYPRODÁNO!

3. svazek: Vondrovský Ivo - Opevnění z let 1936-38 na Slovensku

Publikace je shrnutím autorových poznatků o čs. opevnění na Slovensku získaných převážné studiem fondů Vojenského historického archivu a doplněných průzkumem v terénu. Zahrnuje jak lehké opevnění tak kompletně těžké opevnění včetně plánů další výstavby již nerealizované. Rozsah 68 stran, 54 fotografií, 82 výkresů.


VYPRODÁNO!

4. svazek: Stehlík Eduard, Kupka Vladimír - Pěchotní srub R-S 74 „Na holém“ v datech

Monografie o tomto objektu těžkého opevnění má sloužit jako průvodce po vlastním objektu a jeho nejbližším okolí. Obsahuje zejména citace archivních dokumentů o stavbě, vyzbrojování a dalších osudech tohoto srubu. Rozsah 44 stran, 27 fotografií a 9 plánků.

Doporučená prodejní cena 100 Kč

5. svazek: Romaňák Andrej - Pevnost TEREZÍN

Publikace je zkrácenou verzí před lety vydané stejnojmenné knihy. Z původní práce byly vypuštěny jednak tendenční pasáže poplatné době vzniku a historický úvod do problematiky fortfikací, který byl již obsažen v 1. svazku edice PEVNOSTI. Rozsah 104 stran, velké množství fotografií a plánků.

VYPRODÁNO!

6. svazek: Lášek Radan - „PRAŽSKÁ ČÁRA“ - Vnější obrana Prahy

Publikace věnovaná čs. opevnění z let 1935-38 v okolí Prahy. Podrobný popis průběhu výstavby, umístění a osudů lehkého opevnění plánovaného jako vnější obrana hlavního města Prahy. Rozsah 76 stran, 52 fotografií, 7 výkresů a 4 mapky.

VYPRODÁNO!

Publikace je nahrazena novou knihou autora (viz dále)!

7. svazek: Kupka Vladimír - Atlantický val

První česká publikace věnovaná budování Atlantického valu během 2. světové války na území Francie, Belgie, Nizozemí, Německa, Dánska a Norska. Přehled základních typů objektů se zaměřením na objekty určené pro zbraně pocházející z Československa. Formou tabulek je zde uveden úplný seznam všech dělostřeleckých baterií se základnímí údaji. Rozsah 92 stran, 40 fotografií, 50 výkresů a 30 tabulek.

VYPRODÁNO!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 100 Kč

8. svazek: Hřídel Karel a Lášek Radan - Opevnění z let 1936-38 na Šumavě

Publikace věnovaná čs. opevněni z let 1936-38 v prostoru Šumavy od Klatov po Český Krumlov. Podrobný popis průběhu výstavby, umístění a osudú lehkého opevnění plánovaného jako hlavní obranné postavení v jihozápadních Čechách. Rozsah 64 stran, 36 fotografii, 5 výkresů a 4 mapky.


VYPRODÁNO! Měla by nahradit nová publikace R. Láška

9. svazek: Kupka Vladimír - Pevnost Praha

Publikace zachycuje vývoj opevňování hlavního města Prahy od nejstarších dob až po dnešek. Jsou zde zachyceny a popsány všechny zachovalé části pevnostních staveb. Publikace může sloužit zájemcům jako průvodce. Rozsah 92 stran, 65 obrázků, 15 výkresů a 1 mapka.


VYPRODÁNO!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 100 Kč

10. svazek: Kupka Vladimír - Belgická opevnění z let 1930 - 1940

Publikace přehledně zachycuje plány na obranu Belgie a jejich realizaci v meziválečném období. Jsou zde stručně popsány typy objektů a podrobně všechny čtyři moderní dělostřelecké tvrze tvořící páteř obrany proti Německu. V závěru isou přiblíženy boje o toto opevnění a jeho současný stav. Rozsah 92 stran, 62 obrázku, 18 výkresů a 2 mapky.


VYPRODÁNO!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 100 Kč

11. svazek: Kupka Vladimír - Průvodce po Maginotově linii

První česká publikace seznamující zájemce s nejznámnějším pevnostním systémem Evropy, který bránil východní hranice Francie. V první části zde naleznete stručný popis historie vzniku základních konstrukcí, typů objektů a výzbroje. Ve druhé části je pak popis všech veřejně přístupných muzeí na Maginotově linii s jejich umístěním, návštěvní dobou a cenou vstupného v roce 1997. Rozsah 88 stran, 72 obrázků, 29 plánků a 1 mapka.


VYPRODÁNO! Pro značnou nepřehlednost v muzeích ML nebude znovu vydáno!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 100 Kč

12. svazek: Varoqui Robert C. - Maginotova linie, dělostřelecká tvrz A19 Hackenberg

Monografická publikace věnovaná jedné z největších tvrzí Maginotovy linie. Tato tvrz byla pilířem obrany Francie v oblasti Thionvile nedaleko místa kde se sbíhají hranice Francie, Německa a Lucemburska. Autorem je R. Varoqui, současný president společnosti AMIFORT, která tuto tvrz vlastní a provozuje v ní prohlídky. Rozsah 92 stran, 78 fotografií, 46 plánků a mapek.


VYPRODÁNO!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 100 Kč

13. svazek: Bauer Zdeněk - Čs. opevnění z let 1937-38 v úseku Střekov - Děčín - Hřensko

Publikace zachycuje poměrně krátký úsek lehkého opevnění podél Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Rozsah 60 stran, 25 fotografií a 12 plánků a mapek.

Doporučená prodejní cena 100 Kč

14. svazek: Lášek Radan - „Vltavská linie“ čs. opevnění z roku 1938 ve středním povltaví

Publikace seznamuje čtenáře s dnes již téměř zmizelým obranným postavením podél Vltavy. Rozsah 60 stran, 40 fotografií, plánků a mapek.

VYPRODÁNO!

Nahradila publikace R. Láška!

15. svazek: Kupka Vladimír - Pevnosti Krakov a Přemyšl

První souhrnné dílo nejnom v české, nýbrž i v mezinárodní pevnostní literatuře, které se dosti obsáhlým způsobem věnuje problematice fortifikační výstavby habsburské monarchie na severovýchodě říše v prostoru západní a východní Haliče na hranici s Ruskem. Obecné úvodní kapitoly jsou zaměřeny na teoretický rozbor dějin pevnostního stavitelství na území celé habsburské monarchie v 19. století a detailně pak prostoru Haliče. Značný prostor dále zaujímá podrobný rozbor dějin výstavby obou fortových pevností - Krakova a Přemyšlu - i detailní popis jejich jednotlivých prvků, výzbroje a posádek, jakož i stručná geneze ostatních haličských opevnění. Těžiště díla leží v podrobném vylíčení osudů Haliče a jejího opevnění v době první světové války, včetně trojího obležení pevnosti Přemyšl. V závěru publikace jsou osudy haličských opevnění dotaženy až do současnosti a nechybí ani stručná informace o jejich dnešním stavu. Rozsah 236 stran, 180 fotografií, plánků a mapek.

VYPRODÁNO!

Publikaci je možné získat v elektronické podobě ve formátu PDF na CD-ROM za cenu 150 Kč

16. svazek: Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění

První české vydání německé knihy „Denkschrift über die tschecho-slowakische Landesbefestigung“ z roku 1941 doplněné o předmluvu a poznámky k textu od Eduarda Stehlíka, vysvělující chyby a omyly německých autorů. Rozsah 228 stran, 200 obrázků a výkresů, vlepená skládaná barevná mapa a 8 stran barevných příloh.

VYPRODÁNO!

17. svazek: Jaroslav Beneš a kolektiv - „Liběchovská příčka“ čs. opevnění z roku 1938 v úseku Mělník-Dubá-Mimoň-Jitrava

Publikace se věnuje severnímu pokračování tzv. Pražské čáry až k hlavnímu obrannému postavení podél severní hranice. Rozsah 80 stran, 48 fotografií, plánků a mapek.

VYPRODÁNO!

18. svazek: Eduard Stehlík a kolektiv - Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-1938, 2. opravené vydání >

Rozsáhlá publikace věnovaná těžkým objektům čs. opevnění. Zachycuje tabulkovou formou více než tisíc srubů, jak izolovaných tak i tvrzových v členění dle ŽSV, jsou zde i přehledné tabulky stavebních úseků, rozpracovanosti zadaných objektů, pancéřových zvonů a kopulí. Publikace je doplněna úvodem zachycujícím historii vzniku těchto tabulek a stručnou typologií těžkého opevnění. Rozsah 304 stran, cca 600 půdorysů horních pater srubů, 12 plánů podzemí tvrzí, 46 mapek a 50 fotografií, vazba pevná laminovaná.

Doporučená prodejní cena 600 Kč

19. svazek: Vladimír Kupka - Metaxasova linie

Podrobná publikace věnovaná opevnění severní hranice Řecka v 30. letech 20. století. Na základě německých pramenů a vlastního průzkumu shrnuje historické důvody výstavby, organizaci prací a vojenských jednotek, hodnotí bojové nasazení opevnění a srovnává je s čs. opevněním. Rozsah 168 stran, 173 výkresů, plánků mapek a fotografií, 6 stran barevných mapek a obrázků, vazba lepená.

VYPRODÁNO!

20. svazek: B. Hamák a F. Beran - "Šluknovský výběžek" příprava obrany severních Čech v letech 1937 - 1938

Publikace zachycující přípravu obrany severní hranice ČSR v prostoru šluknovského výběžku. Mimo podrobných seznamů a přehledné mapky umístění LO v úsecích N-1 a N-2, obsahuje především citace zajímavých dobových dokumentů. Rozsah: 72 stran, 56 výkresů, plánků, mapek a fotografií, 2 strany barevných mapek.

VYPRODÁNO!

21. svazek: kolektiv autorů - Československý 4cm pevnostní kanon vz.36

Monografie věnovaná vývoji, konstrukci, výrobě, montáži, bojovému použití a dalším osudům unikátní zbraně určené původně k výzbroji čs. opevnění. Rozsah: 152 stran, 125 výkresů, plánků a fotografií (část barevných).

VYPRODÁNO!

22. svazek: M. Habrnál a kolektiv - „Rupnikova linie“ a ostaní Jugoslávská opevnění z let 1926 - 1940

Publikace zachycující přípravu obrany Jugoslávie v období mezi světovými válkami s důrazem a opevnění na území dnešního Slovinska. Rozsah: 280 stran, cca 290 výkresů, plánků, mapek a fotografií kompletně v barevném provedení.

Doporučená prodejní cena 250 Kč

23. svazek: M. Kuch-Breburda, V. Kupka - Pevnost Olomouc

Rozsáhlá bublikace věnovaná historickému vývoji, výstavbě, modernizaci a bojům o pevnost Olomouc od prvních zmínek po současnost. Rozsah: 312 stran, 285 výkresů, plánků a fotografií (část barevných).

VYPRODÁNO!

24. svazek: T. Šetina a kolektiv - „Králický Sněžník“ čs. opevnění z let 1935-38 na masivu Králického Sněžníku

Publikace zachycuje poměrně krátký úsek lehkého opevnění na hřebeni našeho nejmenšího pohoří. Zachycuje jak lehké opevnění ve stavebních úsecích XIII a XXII, tak plánované těžké opevnění. Rozsah 100 stran, 75 fotografií, plánků a mapek + 24 plánů těžkých objektů.

Doporučená prodejní cena 120 Kč

25. svazek: J. Beneš, B. Hamák, J. Stejskal - „Lužické hory“ - příprava obrany Lužických hor v roce 1938

Podrobná publikace zachycující přípravu obrany v letech 1937-38 na severu Čech. Detailně zachycuje LO v úsecích L a M a vojenské jednoty v tomto prostoru. Rozsah 132 str., cca 90 fotografií, plánků a mapek, z části barevných.

Doporučená prodejní cena 200 Kč

26. svazek: Vondrovský Ivo - Netypické objekty čs. lehkého opevnění

Publikace zachycující netypická provedení objektů čs. lehkého opevnění na území celého bývalého Československa. Rozsah 100 str., cca 78 fotografií a plánků.

Doporučená prodejní cena 85 Kč

27. svazek: Hák Zdeněk - „Podkrušnohorská linie“ čs. lehké opevnění z let 1936-38 v prostoru Klášterec n.O.-Kadaň-Chomutov-Most-Bílina-Ústí n.L.

Podrobně zpracovaná publikace zachycující vývoj, výstavbu a osudy čs. lehkého opevnění na severozápadě Čech. Rozsah 132 str., cca 100 fotografií a plánků, 20 barevných map.

VYPRODÁNO!

28. svazek: Kolektiv autorů - „Plzeňská čára“ čs. opevnění z let 1935-38 v západních Čechách

Rozsáhlá publikace zachycující vývoj, výstavbu a osudy čs. opevnění na západě Čech. Rozsah 392 str., více než 300 fotografií a plánků z části barevných.

VYPRODÁNO!

29. svazek: Miroslav KEJZLAR a kol. - „Opevnění na Trutnovsku“ čs. opevnění z let 1935-38 v Podkrkonoší

Velmi obsáhlá publikace zachycující vývoj, výstavbu a osudy čs. opevnění v severovýchodních Čechách. Věnuje se především těžkému opevnění v úseku od dělostřelecké tvrze Jírová hora u Hronova po poslední plánovaný srub T-S 106 pod Pěnkavčím vrchem u Malé Úpy. Každému těžkému objektu je věnována minimálně jedna stránka s popisem jeho úkolů a půdorysy horního a dolního patra. Dělostřelecké tvrze jsou zachyceny i na vlepených stránkách A4. Celá linie opevnění ve sledovaném úseku je zakreslena do podrobných barevných map, kde je jak těžké tak i lehké opevnění včetně paleb a překážkového systému. Rozsah 400 str., více než 400 výkresů, fotografií a plánků z větší části barevných.

VYPRODÁNO!

30. svazek: Vladimír KUPKA - BOJE O FRANCOUZSKÉ PEVNOSTI v letech 1870-71

Velice obsáhlá publikace pojednávající o německo-francouzské válce z let 1870-71, která přibližuje její mezinárodní příčiny, obsahuje stručný přehled organizace a výzbroje vojsk obou znepřátelených stran, přináší popis francouzského pevnostního systému na počátku poslední třetiny 19. století i konfliktem dotčených francouzských fortifikací a stručně uvádí i vlastní průběh bojových operací polních armád. Těžiště celého díla ovšem leží v detailním rozboru všech událostí spojených s dobýváním sedmadvaceti francouzských pevností, které se v rámci střetnutí Francie s koalicí německých států odehrály. Nechybí ani stručné hodnocení důsledků této války pro budoucnost Evropy, když sjednotila dosavadní roztříštěné německé státy na území bývalé Svaté říše římské do jediné německé (druhé) říše, a informace o současném stavu a možnosti návštěvy francouzských pevností, pojednaných v textu. Pevná vazba rozsah 568 stran, 420 výkresů, plánků a fotografií, z větší části barevných.

Doporučená prodejní cena 420 Kč

31. svazek: J.Beneš, J.Lakosil, M.Nič, J.Škoda - Zvláštní zařízení na komunikacích v letech 1936-38

Publikace se zabývá historií tzv. zvláštních zařízení sloužících k znemožnění dopravy na komunikacích. Pod tímto nezvyklým názvem se skrývají stavby, které měly na komunikacích v pohraničí omezit nebo zcela znemožnit provoz. Šlo většinou o přehrazení silnic a cest závorami, trvalé uzavření komunikací stálými překážkami a přípravnými pracemi pro možnost jejich zničení.Tak, jak se naše republika ve 30. letech minulého století připravovala k obraně a k boji o přežití, uvědomovali si čelní představitelé armády, že je nutné zabezpečit státní hranice proti nečekanému rychlému útoku nepřítele přes státní hranici. Jedním z opatření se proto stala právě výstavba zvláštních zařízení na komunikacích. Kniha se zabývá přípravou, plánováním a vlastní výstavbou zvláštních zařízení. Detailně popisuje technické provedení závor a dalších překážek a jejich vývoj. V neposlední řadě se v knize dočteme o osudech zvláštních zařízení v období okupace a také po roce 1945. Samostatná kapitola je pak věnována stálým zařízením k ničení. V příloze je uveden seznam zvláštních zařízení z celé republiky. Tento seznam bohužel ale není kompletní, především podklady z východních oblastí republiky se nepodařilo v archivech dohledat. Kniha obsahuje téměř 230 plánků a dobových fotografií, často naprosto unikátních ze zahraničních archivů. Informace uvedené v této publikaci, ať se jedná o výsledky bádání v archivech či závěry z terénních průzkumů, byly shromažďovány mnoho let a předkládaná práce odráží současný stupeň poznání problematiky výstavby zvláštních zařízení na komunikacích. I když chce kniha podat ucelený pohled na výstavbu a další osudy zvláštních zařízení, jistě je i do budoucnosti dostatek prostoru pro bádání o této problematice. U nás totiž doposud neexistuje žádná publikace, která by předkládanou tematiku podrobněji zpracovávala. Z tohoto hlediska je možné považovat předkládanou práci za průkopnickou. Rozsah 232 stran textu plus 230 fotografií a plánků.

Doporučená prodejní cena 280 Kč

32. svazek: Bedřich Hamák, Ivo Vondrovský - Mobilizovaná československá armáda 1938

Publikace zachycuje podrobnou organizační sestavu polní části československé mobilizované armády k 30. září 1938. Autoři do knihy, jejíž časový rozsah je od léta 1938 až do března 1939, zařadili asi 650 útvarů od úrovně armády až na stupeň prapor, výjimečně i rota či četa a družstvo, přičemž se zaměřili především na útvary pěchoty, u kterých uvádí konkrétní obranné úseky, dislokaci velitelství a jména velitelů, pokud jsou známa. Organizační přehledy doplňují další podrobnosti, například početní stavy nebo osudy vybraných vojenských velitelů za války i po válce. Nechybí samozřejmě obsáhlá mapová příloha zachycující dislokaci útvarů v terénu, včetně opevněných linií se stavebními úseky lehkého opevnění, schémata válečné organizace a velké množství obvykle málo známých fotografií techniky a vojska s výzbrojí. Díky tomuto záběru jde o vskutku mimořádnou publikaci, která nemá na našem trhu obdoby. Rozsah 208 stran textu plus 180 dobových fotografií a 20 barevných mapek A4.

VYPRODÁNO!

33. svazek: Ivo Formánek, Oldřich Gregar - Čs. lehké opevnění 1936-38 v Orlických horách

Knížka se věnuje dosud zanedbávané části pevnostního systému z období první republiky v oblasti Orlických hor, a to lehkému opevnění. Dosud byla pozornost soustředěna na těžké opevnění a dělostřelecké tvrze, které měly tvořit páteř obrany. Avšak bez doplnění této páteře lehkým openěním, by tento systém nebyl úplný. Rozsah 200 stran, 160 fotografií a výkresů, 24 barevných mapek a 4 vlepené formátu A4.

Doporučená prodejní cena 290 Kč

34. svazek: Ivo Vondrovský, Oldřich Gregar - Evropská opevnění dvacátého století

Pevnostní a obranné linie od skončení I. světové války do současnosti

Přehledná publikace zachycuje fortifikační úsilí evropských států v uvedeném období, většina těchto staveb pak vznikla mezi 30. a 40. lety 20. století. Snahou autorů je seznámit čtenáře se základními údaji o opevněních, zejména o jejich historii, základních parametrech, umístění atd. Nedílnou součástí jsou pak odkazy na příslušné prameny a zdroje, kde si může čtenář vyhledat další podrobnosti. Vše je pak doplněno řadou výkresů a fotografií, včetně přehledné tabulky opevněných linií rozdělené podle států. Rozsah 258 stran z toho 42 nečíslovaných stran barevných mapek, 160 fotografií a výkresů.

VYPRODÁNO!

35. svazek: Čs. opevnění ve vzpomínkách a dokumentech plk. Ing. Josefa HUBÁLKA

Vzpomínková práce Josefa Hubálka popisující jeho službu v rakousko-uherské a československé armádě, kterou se nyní konečně podařilo vydat, je v mnoha ohledech výjimečná a zaujme určitě nejen zájemce o opevnění. Zasloužil se o to nejen její obsah, ale také osoba samotného autora. Rozsah 120 stran, vlepená barevná příloha, cca 90 fotografií a dokumentů.

Doporučená prodejní cena 250 Kč

Zde uvedené ceny jsou doporučené prodejní pro koncového zákazníka. Při koupi 4 a více výtisků získáte slevu 10 %, při koupi 7 a více výtisků pak slevu 20 %.